සියලු ප්රවර්ග

මුල් පිටුව>විසඳුම්>බැටරිය

විසඳුම්

බැටරිය

ඊයම්-අම්ලය, නි-එම්එච්, එල්එෆ්පී වැනි ලිතියම් බැටරි සඳහා එන්ජීඅයි පරීක්ෂණ විසඳුම් ලබා දෙන අතර බැටරි සෛල, බැටරි මොඩියුල සහ බැටරි ඇසුරුම්වල විවිධ අවශ්‍යතා සඳහා විවිධාංගීකෘත පරීක්ෂණ විසඳුම් සපයයි. එයට බැටරි ධාරිතාව, බැටරි DCIR, බැටරි ආරෝපණය සහ විසර්ජන ආයු කාලය, බැටරි වයස්ගත ආයු කාලය ආදී විවිධ ප්‍රධාන පරාමිතීන් පරීක්ෂා කළ හැකිය.

  • බැටරි සෛල පරීක්ෂණය
  • බැටරි ඇසුරුම් පරීක්ෂණය

උණුසුම් කාණ්ඩ